Zápis dětí - cizinců s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zveřejněno: 1.6.2022

Zapisdeti-1

Kriteria-pro-prijimani

Zadost-o-prijeti-2022

Návrh závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2021

Zveřejněno: 26.5.2022

Návrh závěrečného účtu 2021

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Lavičky, příspěvková organizace

Zveřejněno: 25.5.2022

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis děti MS 2022

Žádost o přijetí 2022

Kritéria pro přijimání

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 17.5.2022, č.j. 28/2022

Zveřejněno: 18.5.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.3.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.134/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Stanovení počtu volených zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Lavičky 23.-24.9.2022.
2) Schválení darovací smlouvy na nemovité věci.
3) Schválení nabídky na projektové práce „Přístavba mateřské školy Lavičky.
4) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2021.
5) Schválení smlouvy pro poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci SVK Žďársko stavební akce „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“.
6) Schválení smlouvy na projektovou dokumentaci stavební akce „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ – veřejné osvětlení, přípojky vody a kanalizace splaškové, plynovod + přípojky plynové, komunikace a inženýrská činnost.
7) Rozpočtové opatření č. 3/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.135/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů stanovuje:
Počet volených zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce Lavičky, které se budou konat ve dnech
23.-24.9.2022 v počtu 7 členů.

Usnesení č.136/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Darovací smlouvu mezi Care Management Prague s.r.o. a Obcí Lavičky na pozemky par. č. 395/17, 2670, 2669, 2658 a 2679 v k.ú. Lavičky.

Usnesení č.137/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Nabídku Ing. arch. Evy Uchytilové, která obsahuje kompletní projektové práce s pořízení územního a stavebního souhlasu na stavební akci „Přístavba mateřské školy Lavičky“ ve výši 302.016,-Kč bez DPH.

Usnesení č.138/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.139/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ ve výši 184.000,-Kč bez DPH..

Usnesení č.140/2022:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a ing. arch. Jiljí Kučerou o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – výstavba IS – lokalita Za Školou – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“ – veřejné osvětlení, přípojky vody a kanalizace splaškové, plynovod + přípojky plynové, komunikace a inženýrská činnost ve výši 346.000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 3/2022

V Lavičkách 17.5.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Zveřejněno: 20.4.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 22.3.2022, č.j. 27/2022

Zveřejněno: 23.3.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 22.3.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav - tj. 5 členů ZO.
Omluven: Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef - tj. 2 členové ZO 

Usnesení č.127/2022
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2021.
2) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2021 ve výši 4.818,62 Kč do fondu rezervního.
3) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2021.
4) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2021 ve výši 51.996,02  Kč do fondu rezervního.
5) Schválení smlouvy pro poskytnutí příspěvku na projektovou dokumentaci SVK Žďársko stavební akce „Lavičky – splašková kanalizace“.
6) Schválení žádosti o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
7) Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2022.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a p. Smejkalová Drahoslava

Usnesení č. 128/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.129/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 4.818,62 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.130/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2021.

Usnesení č.131/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2020 ve výši 51.996,02 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.132/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci „Lavičky – splašková kanalizace“.

Usnesení č.133/2022:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů neschvaluje:
Žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.

V Lavičkách 22.3.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lavičky za rok 2021

Zveřejněno 16.3.2022

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Zveřejněno: 15.3.2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LAVIČKY

Zveřejněno: 9.3.2022

Veřejná vyhláška - Vydání změny č.2 Územního plánu Lavičky

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.1.2022, č.j. 26/2022

Zveřejněno 26.1.2022

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.1.2022 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef, p. Štěpánek Václav - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.125/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení změny č.2 Územního plánu obce.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.126/2022
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů po projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Lavičky odborem výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí:
 I.            o v ě ř u j e

soulad Změny č. 2 Územního plánu Lavičky s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Lavičky neshledalo žádný rozpor.

II.           s o u h l a s í

s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 2 Územního plánu Lavičky, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

III.          v y d á v á

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití  § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Lavičky.

V Lavičkách 25.1.2022

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

Oznámení o vydání opatření obecné povahy.

Zveřejněno 28.1.2022

Mze-70004_2021-15121

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zveřejněno: 27.1.2022

Rozpočtové opatření č.1/2022

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci