Zpravodaj obce Lavičky a Závist 2020

Znakmaly

Zpravodaj obce Lavičky a Závist 2020

 

Vážení a milí spoluobčané,

ve formě zpravodaje se Vám do ruky dostává roční bilancování života v obci Lavičky a Závist za uplynulý rok 2020, který by se mohl celý nazvat jako podivný rok.

Tento podivný rok plný omezení a nařízení v souvislosti s pandemií Covid-19 se určitě nějakým způsobem dotkl každého z nás. Své by o tom mohlo říci 54 občanů z naší obce, kteří se s čínskou nákazou během loňského roku setkali blíže, než by chtěli. Že se ale život v naší obci úplně nezastavil, Vám ukáží jednotlivé příspěvky zpravodaje.

Obec Lavičky v roce 2020 pracovala s rozpočtem více jak devět milionů korun. Již v polovině roku na základě krizových vládních rozhodnutí ale bylo jasné, že tohoto čísla obec na konci roku nemůže docílit, a nakonec musela hospodařit s příjmy o jeden a půl milionu korun menšími, než plánovala. I tak se největší investice, které byly v loňském roce naplánované, podařilo realizovat.

O tom, že život v naší obci přitahuje stále více lidí, dokazuje nárůst počtu obyvatel, kdy na konci roku 2020 obec Lavičky spolu s její místní částí Závist atakuje počet šesti set přihlášených osob k trvalému pobytu. Což je za poslední tři roky nárůst o sto nových obyvatel. Hlavní měrou má na to vliv výstavba v areálu Bella Vita, kde byl v roce 2020 zkolaudován nový bytový dům o 35 bytech a několik řadových domů. Dále pak započala výstavba desítky nových rodinných domů v obci většinou rodilými občany. Spolu s obrovskou poptávkou o stavební místa nemusíme mít do budoucna obavy, že by naše obec vymírala.

S podporou života u nás jsou také spjaty budoucí hlavní investiční záměry, které jsou naplánovány v následujících letech. Jedná se o prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě „Podolí“, dále pak výstavba inženýrských sítí nových jedenácti stavebních parcel v lokalitě „Čihadla“ a rychlými kroky se k nám blíží centrální odkanalizování obce Lavičky. Jedná se o realizaci společného projektu nové splaškové kanalizace obce Lavičky a města Velkého Meziříčí, respektive jeho místních částí Hrbova a Svařenova, s odvodem této kanalizace přečerpávacím čerpadlem na centrální čistírnu odpadních vod do Velkého Meziříčí. Tímto krokem zúčastněné obce výrazně ušetří na ročních nákladech, které by je čekaly při provozu a údržbě vlastních čistíren odpadních vod a je to krok nezbytný pro splnění stále se zpřísňujících podmínek v rámci legislativy odvádění a čištění odpadních vod pro nové stavby a obce jako takové.

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál do roku 2021 mnoho zdraví, osobního štěstí a hlavně, aby se ten náročný podivný rok 2020 již neopakoval.

Jan Havelka
starosta obce Lavičky

Proměny obce Lavičky a Závist

Dění v obci se letos neslo v duchu tradičních i netradičních událostí. Rok 2020 zahájila tříkrálová sbírka. Naši koledníci vybrali celkem 36 694 Kč. Jako každý rok zavítal i tentokrát do obce čáp. Poprvé jsme ho spatřili předposlední

březnový den. Během roku se čapí rodinka rozrostla o tři malá čápátka. V průběhu března se také podařilo zahájit provoz nových webových stránek obce. Okolí naší vesnice se za uplynulý rok rapidně proměňovalo. Neblaze se k tomu přičinila kůrovcová kalamita, která postupně ničila a nadále ničí všechny lesní porosty nejen na našem katastrálním území. Některé části okolních lesů padly k zemi, jiné už dokonce majitelé stihli osázet novým porostem. Stejně tak i obecní les postupně ztrácel svoji smaragdovou barvu a střídala jej nová oplocenka posázená nejen jehličnatými, ale i listnatými stromy. Kromě našich lesů se proměňují i okraje vesnice, kde rostou nové domy. Cestu k dálnici také nově lemuje chodník zajišťující tak bezpečí občanů chodících na autobus.

V létě došlo k obnovení dopravního značení. Některé starší značky byly vyměněny a jinde přibyly úplně nové. Stejně tak byl namalován přechod u školy a vybudovány zpomalovací prahy v ulici, kde je škola. Obec nově disponuje kontejnery na použitý olej a další tuky. Také byly navýšeny počty ostatních kontejnerů. Proměnou v tomto roce prošel i obecní úřad, kde došlo k rekonstrukci vnitřních prostor. Dětské hřiště na Závisti se obohatilo novými hracími prvky.

Naši obec také v létě potrápilo počasí. Ať už jarní vydatné deště, které splavovaly hlínu zejména z kukuřičných polí nebo letní bouřky. Při jedné z nich přetekl rybník Nivka. Ostatní kulturní život v obci omezila a většinově i zrušila zavedená opatření. Tradiční hrkání tak mohlo proběhnout pouze na zahradách a dvorech. Mnoho mší proběhlo buď v omezeném režimu, nebo byly úmysly odslouženy při mších ve Velkém Meziříčí (přenášených přes počítač). Při uvolňování byly v obci slouženy i nedělní mše. Oproti tomu jsme letos mohli vypravit tradiční procesí do Netína a také pěší pouť na Svatou. 

Neproběhlo ani již tradiční rozsvěcení vánočního osvětlení. Naštěstí ale Mikuláš se svou družinou mohl do naší obce dorazit. Navzdory dění bylo v kostele v Lavičkách a kapli na Závisti na Štědrý den poprvé k dispozici Betlémské světlo.

Petr Nedoma
kronikář

 

30tá pouť v Závisti…

V letošním složitém roce, kdy bylo mnoho zákazů a příkazů v celé společnosti, omezený společenský a kulturní život, se podařilo oslavit 30 let poutí na Závisti. Slavení samostatné mše sv. na Závisti zavedl Mons. Jan Peňáz roku 1990. Nejdříve bývala v sobotu večer před hlavní poutní v Netíně, po letech byla ustanovena na neděli před poutní nedělí v Netíně. Jak jistě všichni víte, Závist je připojena do farnosti netínské… Do roku 2004 se mše sv. slavila u zvoničky – kapličky, a další program pokračoval u rybníka. Od roku 2004 se mše i kulturní program děje na jednom místě u rybníka. Což je organizačně jednodušší…

Pouťový víkend začal v pátek 7. 8. ochutnávkou piva Krum a promítáním filmu Piráti na vlnách. V sobotu večer 8. 8. zahrála hudební skupina Pikardi na lidovou i moderní notu. V neděli 9. 8. v 13:30 byla slavena mše svatá za účasti kněží o. Pavla Šenkyříka, Mons. Jana Peňáze, o. Pavla Pacnera, o. Blažeje Hejtmánka, o. Karla Adamce a o. Jaroslava Laštovičky. Pozvání přijali, ale bohužel pracovní povinnosti nedovolily osobní účast o. Davidu Ambrožovi, o. Janu Smejkalovi a o. Pavlu Krčovi. Se zpožděním, alespoň pozdravit odpoledne přijel o. Michal Seknička. Slavnostní mše sv. byla doprovázena Chrámovým sborem z Netína pod vedením manželů Sklenářových. Děkovali jsme za léta uplynulá a prosili o výdrž do let budoucích.

Odpoledne pokračovalo zábavou s hudební skupinou Pepíčkovo štěstí, děti se vyřádily na skákacím hradu, členové SDH Lavičky ukázali zásah s historickou ruční hasicí stříkačkou a pro všechny bylo přichystáno bohaté občerstvení – pivo Harrach, grilovaná ryba, cukrová vata, zmrzliny a pouťové koláčky napečené místními ženami.

30 let je dlouhá doba a udržet vzniklou tradici není jednoduché. Všem, kteří se během uplynulých let jakkoliv zapojili do přípravy poutí – ať chystání na mše sv., nebo na taneční zábavy, přípravy před, během nebo úklid po akcích, za to patří veliké poděkování. Přejme si, aby tradice byla dále udržována, aby společenský život v naší malé obci neutichal, ba naopak rozvíjel se…

Drahoslava Smejkalová

 

Ohlédnutí za rokem 2020 v základní škole

Rok 2020 přinesl Základní škole Lavičky mnoho nového a dosud nepoznaného. V době nouzového stavu České republiky na jaře 2020 škola přešla na distanční výuku, která zpočátku byla velice náročná pro pedagogické pracovníky, protože s tímto typem výuky neměli žádné zkušenosti. Velmi náročná byla i pro žáky a jejich rodiče. Zpočátku se na webových stránkách umisťovaly úkoly z hlavních předmětů vždy na týden, potřebné pracovní listy pedagogičtí pracovníci roznášeli nebo rozváželi dětem do poštovních schránek. Během čtrnácti dnů od vyhlášení nouzového stavu začala fungovat také on-line výuka prostřednictvím Microsoft Teams. Ze začátku byla důvodem zavedení on-line výuky angličtina, kdy se do tohoto vzdělávání zapojili žáci 3., 4. a 5. ročníku a tímto způsobem výuky se také později učili český jazyk, matematiku a čtení. Během podzimního zavření škol z důvodu vyhlášení dalšího nouzového stavu se do on-line výuky zapojili žáci všech ročníků a rozšířila se také skladba vyučovacích předmětů.

Během covidové pandemie pedagogičtí pracovníci připravovali pro žáky pomůcky do angličtiny, českého jazyka, matematiky a pracovních činností. Krom výukové činnosti také natírali plot okolo celého školního pozemku a připravovali výzdobu oddělení LDN a rehabilitační péče Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště.

V průběhu roku základní škola dovybavila učebnu jedenácti novými počítači pro výuku informatiky a zájmového útvaru Práce s počítačem z výzvy č. 02_18_063 Šablony II – Podpora společného vzdělávání ZŠ Lavičky z finančních prostředků, které škola obdržela na nákup IC techniky, pořídila 2 notebooky pro pedagogy a 2 pro zápůjčku pro žáky na on-line výuku.

Z této výzvy pedagogičtí pracovníci také zakoupili knihy do školní knihovny pro společnou četbu do hodin čtení.

Od září 2020 MŠMT ČR poskytlo škole další dotaci z výzvy č. 02_20_080 Šablony III – Podpora společného vzdělávání ZŠ Lavičky II, z níž se v průběhu dvou let hradí (stejně tak jako v minulé výzvě) doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky ZŠ, projektové dny ve výuce a projektové dny mimo školu. 

Od ledna 2020 probíhá příprava na přestavbu části sklepa (v přízemí školní budovy) na WC pro děti školní družiny. Stavba bude z 80 % hrazena z prostředků MAS MOST Vysočiny a 20 % nákladů zaplatí škola z rezervního fondu. Tato akce by měla být hotova do konce hlavních prázdnin roku 2021.

Závěrem bych chtěla popřát všem občanům obce Lavičky a Závist za všechny zaměstnance Základní školy Lavičky v novém roce pevné zdraví, životní optimismus a štěstí.

Mgr. Magdalena Rybárová, ředitelka

 

Rok 2020 v Mateřské škole Lavičky

Rok 2020 byl, jako i všude kolem, poznamenán situací vzniklou v důsledku šíření onemocnění způsobeného virem COVID-19. Z počátku roku ještě vše plynulo tak jako vždy.

S dětmi jsme stihli zahájit předplaveckou výuku v Plavecké škole Laguna Třebíč, potěšit se z divadelních představení v okolních MŠ, se kterými spolupracujeme, dozvědět se spoustu zajímavého prostřednictvím vzdělávacího programu Ekocentra Chaloupky i získat informace o zvířátkách ze Záchranné stanice v Pelhřimově. Také jsme uspořádali masopustní průvod po vsi s návštěvou ZŠ, místního obchodu a některých rodičů ve vlastnoručně vyrobených maskách.

Od 13. 3. došlo po dohodě se zřizovatelem školy k přerušení jejího provozu v souvislosti se šířením zmíněného onemocnění. Dětský hlahol ve škole ustal, ale zaměstnanci dál plnili pracovní povinnosti v náhradním režimu. Zrealizovali jsme vymalování části budovy, nátěr všech zárubní interiérových dveří a v jídelně pro žáky ZŠ byla položena nová podlahová krytina. Pro potřeby školní jídelny jsme za budovou školy vytvořili novou vlastní bylinkovou zahrádku. Provedena byla důkladná dezinfekce všech prostor a vybavení.

Provoz školy byl obnoven 25. 5., kdy opět škola ožila a začal se v ní rozléhat dětský smích. Do konce školního roku jsme stihli ještě několik plánovaných akcí, jako byla oslava MDD na zahradě školy v podobě karnevalu, návštěva místní hasičské zbrojnice, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o práci hasičů i o hasičském sportu. V závěru školního roku jsme uspořádali tradiční „Loučení s předškoláky“, které nám přijeli zpestřit divadelníci z Brna velice podařeným programem, zakončeným pasováním předškoláků na školáky. Nejodvážnější z nich s námi přespali v MŠ do druhého dne. S dětmi jsme se v tomto školním roce rozloučili 17. 7., poté byl provoz přerušen.

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. s počtem zapsaných dětí 24. V průběhu školního roku počet stoupl na možné maximum 27 dětí. Než nás opět omezila vládní nařízení související s virem COVID-19, stihli jsme uspořádat podzimní schůzku s rodiči spojenou s tvořením podzimní dekorace a společně strávenými chvílemi na zahradě školy. Veškeré další plánované akce jako jsou divadelní a hudební představení, vzdělávací programy jiných organizací i vánoční besídku jsme byly nuceni zrušit.

Z důvodu výskytu onemocnění způsobené virem COVID-19 také v naší škole, byl její provoz v termínu od 9. 11. do 16. 11. přerušen. Poté jsme se všichni radostně shledali a pokračovali v plném nasazení až do konce kalendářního roku.

Mgr. Věra Havlišová, ředitelka

 

Sbor dobrovolných hasičů

Od začátku roku působí nový výbor zvolený na výroční valné hromadě v prosinci 2019. Už 13. února jsme přivítali novou dodávku s výbavou speciálního hasičského vozidla DA-L12. Její požehnání bylo naplánováno na 2. května, avšak kvůli epidemiologickým opatřením došlo k přesunutí slavnosti. I rok 2020 provázelo několik akcí, které sbor organizoval. Jednou z prvních byl tradiční maškarní průvod, který se konal 22. února 2020. Účastnilo se 56 masek všech věkových kategorií.

Na zelený čtvrtek se u dveří hasičské zbrojnice točilo zelené pivo do PET lahví (stejně tak na čarodějnice). Sbor tak vyhověl zavedeným opatřením a zároveň trochu obohatil život v obci. Následně vznikla vedle hasičské zbrojnice zahrádka, díky které mohla alespoň částečně fungovat hospoda.

Pouť na svatou Zdislavu proběhla letos ve skromnější podobě. V sobotu 30. května se uskutečnilo posezení vedle hasičské zbrojnice, kde se prodávalo grilované maso a další občerstvení. První letošní zábavou, kterou sbor organizoval, tak byla až První prázdninová, která se konala 3. července. Večer zpříjemnila skupina Accort.

Pouť na sv. Annu letos naopak byla pojata více slavnostněji. V pátek se tak na výletišti promítal film pro děti Croodsovi a také pro dospělé Ženy v běhu. V sobotu následovala taneční zábava se skupinou Five dogs. V neděli program vyvrcholil mší svatou ve 14 hodin, při které došlo k odloženému požehnání našeho nového auta. To pak bylo slavnostně předáno sboru. Poté odpoledne pokračovalo na výletišti, kde hrála skupina Chowi band a bylo k dispozici občerstvení.

V neděli 23. srpna se konal již druhý ročník Cyklo-biatlonu. Soutěž proběhla ve třech kategoriích: ženy, muži a děti. Mezi muži obhájil prvenství z loňského roku pan Roman Požár, v ženské kategorií zvítězila Kristýna Malcová. První místo v nejmladší kategorií obsadila Barbora Pařízková.

V průběhu roku proběhlo i několik brigád (například kamení, železný šrot, úklid boudy u dálnice, zakrývání siláže v Agros Netín, svážení listí…). Ani naše soutěžní družstva nezahálela, a pokud to bylo možné, účastnila se soutěží (viz následující články). Jejich činnost byla možná díky dotacím, které pokryly veškerou aktivitu těchto družstev.

Co bohužel neproběhlo, jsou soutěže, které každoročně pořádáme. Kvůli zrušení Regional cupu mládeže a Žďárské ligy tak letos naše hřiště neoživilo ani jedno soutěžní zápolení. Stejně tak zatím neproběhla ani Výroční schůze našeho sboru, která se zatím přesouvá na začátek roku 2021.

 

Petr Nedoma, jednatel SDH

 

Mužské závodní družstvo SDH

Jako již tradičně začala naše zimní příprava ihned po skončení oslav Nového roku. Celý náš tým působil ve složení: Jiří Štěpánek, Petr Kuřátko – koš, Vít Barák – savice, Miroslav Mejzlík – stroj, Jan Hejl – béčka (vedoucí týmu), Dominik Chalupa – rozdělovač, Jan Mejzlík – levý proud, Martin Bradáč – pravý proud.

Po dvou měsících tvrdé dřiny nám však vláda zakázala společné tréninky a tím pro nás začalo období nejistoty. Nikdo nevěděl, jestli vůbec nějaké závody budou. Nakonec se na jaře rozhodlo, že se Extraliga ČR poběží, a tak jsme začali dohánět tréninkové manko.

Ostatně jako všechny ostatní týmy. Z důvodu zrušení Žďárské ligy nebyla možnost přípravných závodů, ale s pocitem kvalitních útoků z tréninku jsme odhodlaně vyrazili na první závod do Plumlova.

Zúčastnili jsme se všech deseti kol Extraligy. Zpočátku se nám dařilo. Vyhráli jsme v Radíkově (16:59), krásně se umístili v Letohradu, kde jsme obsadili 9. místo s kvalitním časem 16:62. Po přestávce jsme už nedokázali zaběhnout žádný kvalitní čas. Ve výsledku to bylo konečné 16. místo s 36 body.

Z našeho počínání jsme byli velice zklamaní, a proto jsme začali pracovat na nových věcech, které jsme ještě na podzim vyzkoušeli. Příští rok opět budeme stavět na místních aktivních členech a doufáme, že se nám naše strategie a vynaložené úsilí začne vracet.

Naše činnost letos opět nespočívala pouze ve sportování, ale podíleli jsme se též na fungování celého sboru, účastech na brigádách a pořádání kulturních akcí. Děkujeme SDH Lavičky, obci Lavičky, rodinám, fanouškům, sponzorům a všem ostatním, kteří nám fandí a pomáhají nám v tomto nevděčném, ale krásném sportu.

Martin Bradáč (upraveno)

 

Kroužek mladých hasičů SDH Lavičky

Kroužek mladých hasičů v současnosti aktivně navštěvuje 28 dětí ve věku od 6 do 18 let. Pod vedením Šimona Chalupy (vedoucího mládeže SDH), Jana Mejzlíka, Dominika Chalupy a pomocného trenéra Tomáše Bílka se připravují na soutěžní sezónu. Už od začátku tak probíhal pečlivý trénink, a to každou sobotu v tělocvičně Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí. Avšak následně došlo v polovině března k přerušení přípravy kvůli zavedeným opatřením.

K obnovení činnosti došlo až na konci května, kdy se rozběhla příprava na okresní ligu Regional cup mládeže 2020 (RCM) v požárním útoku. I naše dorostenky a dorostenci trénovali na závod zařazený do Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami. Zatímco RCM se po několika odkladech nakonec neuskutečnilo, Český pohár proběhl, a tak se 27. 6. 2020 šest dorostenek a jeden dorostenec účastnili této soutěže.

Přes prázdniny jsme s dětmi uspořádali opékání špekáčků dole na hřišti, hráli jsme různé míčové hry a vyrazili jsme i na zmrzlinu. Následné tréninky jsme směřovali na Podzimní ligu MH (mladých hasičů) okresu Třebíč a na Podzimní kolo hry Plamen 2020/2021. Na konci srpna jsme se zúčastnili noční pohárové soutěže v Čebíně, kde mladší žáci vybojovali 4. místo a starší žáci vyhráli.

V září jsme měli možnost vyjet na Podzimní ligu MH. I přes velkou konkurenci se našim mladším závodníkům podařilo získat krásné druhé místo a starším závodníkům 4. místo. Naše dorostenky a dorostenci taktéž vyrazili na Třebíčsko, kde se v závodě konaném v Budíkovicích umístili na 12. a 14. místě, což v kategorii dospělých můžeme označit za velký úspěch.

V říjnu proběhlo v obci Věcov Podzimní kolo hry Plamen dětí a dorostu. Bohužel kvůli vládním opatřením a prevenci nákazy proběhla jen disciplína „Závod požárnické všestrannosti“ (branný závod). Mladší žáci obsadili první místo, stejně jako naše dorostenky. Starší žáci se umístili na 5. pozici. Ostatní disciplíny se přesunuly na jarní kolo, které by se mělo konat u nás v Lavičkách.

Kromě soutěžní přípravy jsme v červnu uspořádali, stejně jako vloni, exkurzi do hasičské zbrojnice pro mateřskou školu. Koncem září se rozeběhl nábor nových členů kroužku, kterým chceme zaujmout co největší okruh dětí. V listopadu jsme se již tradičně zúčastnili brigády na hrabání listí po naší obci. Koncem listopadu jsme zažádali o dotační program z Národní sportovní agentury pro naše děti na rok 2020.

A nyní čekáme, zda budeme moci zahájit zimní přípravu. Věříme, že příští rok budepro požární sport příznivější.

Šimon Chalupa

 

Sportovní klub Lavičky

Funguje od roku 2005 jako občanské sdružení, které se zaměřuje zejména na amatérský hokej pro zájemce z Laviček, současné občany, anebo naše rodáky. Doplňkově pořádal klub dle svých možností další akce jako taneční zábavy, pálení čarodějnic, dětské sportovní dny, nebo hokejová utkání ženatí proti svobodným.

V sezóně 2019-2020 bylo registrováno v klubu 25 hráčů. Zahájení sezóny proběhlo prvním zápasem již 14. září. Postupně klub odehrál 22 zápasů v základní části a posléze v nadstavbě v bojích o postup do extraligy městské ligy VM. Sezóna byla nakonec zkrácena kvůli vládním nařízením o dva zápasy. Tým skončil na postupovém 4. místě.

V průběhu sezóny klub uspořádal i dva zápasy ženatí versus svobodní. 25. a 30. prosince se utkalo více jak dvacet hokejových nadšenců všech věkových kategorií na zimním stadionu ve VM. První zápas vyhráli svobodní 4:2 a druhý zápas skončil nerozhodně 6:6.

Sezónu 2020-2021 jsme zahájili 26. září dvěma vítěznými zápasy. Avšak vzápětí bylo naše sportování zastaveno opět vládními nařízeními…

Tak snad v roce 2021 se zase sejdeme ve zdraví nejenom na ledě…

Martin Hladík, předseda klubu

Fanklub Harrach

V posledním dubnovém dni v omezeném režimu uspořádali členové klubu pálení ohně na čarodějnicích (místo nad Závistí).

Po suchých letech, kdy pršelo velmi málo nebo nepršelo vůbec, byl letošní rok na dešťové srážky bohatý. Konečně se doplnil stav vody v Závistském rybníce na normální stav, což umožnilo mladým z Fanklubu Harrach první neděli v září uspořádat 1. Závistskou lávku. Počasí bylo vlídné, i když ne úplně nejteplejší, teplota vody nic moc, ale vyšlo to. Nedělní odpoledne si užili soutěžící, diváci a hlavně děti… Už se těšíme na ročník další.

Drahoslava Smejkalová

Hudební škola Lavičky

V prosinci ukončila svoji činnost Hudební škola Lavičky vedená paní Boženou Mikyskovou, která vychovávala více jak 15 let malé hudebníky. Po mnoho let organizovala krásné koncerty nejenom v kostele svaté Zdislavy. Svou činností dala možnost poznat mnoha dětem, jak je hraní na hudební nástroj a zpěv krásný a tím rozšířila jejich obzor. Za tuto činnost jí patří velký dík.

 

Statistika (ke dni 27. 12. 2020)

Celkem obyvatel (Lavičky + Závist): 579

Muži: 313

Ženy: 366

Průměrný věk: 36,74

 

Narození občané:

Plhák Kryštof

Jiráska David

Křenek Dominik

Koudelová Natálie

Helcelová Natálie Ella

 

Občané, kteří oslavili životní jubileum:

80 let: Marie Štěpánková, Josef Michal, Jarmila Nováková

85 let: Helena Večeřová, Božena Dvořáková, Stanislav Blaha

91 let: František Střecha

93 let: Marie Nožičková

 

Zemřelí občané:

Mejzlík Antonín

Štěpánek Stanislav

Dvořáková Jaroslava

Sekničková Ludmila

Pácal Kamil

Homola Josef

 

Děkujeme všem, kteří přispěli svými články a poskytli nám informace pro zpracování zpravodaje.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci