Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 12.10.2021, č.j. 24/2021

Zveřejněno 13.10.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 12.10.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef - tj. 6 členů ZO.
Omluven: p. Štěpánek Václav - tj. 1 člen ZO

Usnesení č.114/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030072794/001-VMRE.
2) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM-014330065287/001-YPM.
3) Schválení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru sloužícímu k podnikání.
4) Návrh záměru pronájmu plochy o výměře 0,68 m² nacházející se na pozemku par.č. 18. v k.ú. Lavičky.
5) Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.115/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030072794/001-VMRE.

Usnesení č.116/2021 
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-014330065287/001-YPM.

Usnesení č.117/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Lavičky a firmou LUONG THUY NGUYEN; IČO: 67811361; se sídlem V. Nezvala 87/20, Stařečka, 674 01 Třebíč na nebytové prostory sloužící k podnikání – prodejnu, sklady a příslušenstvím, nacházejících se v domě č. p. 90, který je součástí pozemku p. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Lavičky a k. ú. Lavičky.

Usnesení č.118/2021
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje:
Záměr pronájmu plochy o výměře 0,68 m² nacházející se na pozemku par.č. 18. v k.ú. Lavičky za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek.

Rozpočtové opatření č.7, 8 a 9/2021

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2021

V Lavičkách 12.10.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci