Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 20.7.2021, č.j. 23/2021

Zveřejněno 21.7.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 20.7.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Štěpánek Václav - tj. 5 členů ZO.
Omluven: p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef - tj. 2 členové ZO

Usnesení č.109/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030069684/001-ZAME
2) Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí pro MŠ Lavičky pro školní rok 2021/2022.
3) Schválení finančního příspěvku SK Lavičky na rok 2021.
4) Návrh záměru výpůjčky nebytového prostoru sloužícímu k podnikání.
5) Rozpočtové opatření č. 6/2021.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.110/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: NM-001030069684/001-ZAME.

Usnesení č.111/2021 
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizaci pro školní rok 2021/2022 na celkový počet 25 dětí.

Usnesení č.112/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Finanční příspěvek SK Lavičky na rok 2021 ve výši 30.000,-kč.

Usnesení č.113/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Záměr výpůjčky nebytového prostoru sloužícímu k podnikání – prodejny, sklady a příslušenstvím, nacházejících se v domě č. p. 90, který je součástí pozemku p. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Lavičky a k. ú. Lavičky.

Rozpočtové opatření č.6/2021

Zastupitelstvo počtem 5 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 6/2021

V Lavičkách 20.7.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci