Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 29.6.2021, č.j. 22/2021

Zveřejněno 30.6.2021

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 29.6.2021 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů ZO: p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Bc. Bradáčová Šárka, p. Štěpánek Václav - tj. 5 členů ZO.
Omluven: p. Smejkalová Drahoslava, Ing. Mejzlík Josef - tj. 2 členové ZO

Usnesení č.104/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:

1) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2020.
2) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2020 a závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2020.
3) Schválení žádosti o povolení výjimky z počtu dětí pro ZŠ Lavičky pro školní rok 2021/2022.
4) Schválení peněžního příspěvku na tornádem postižené obce na jižní Moravě.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.105/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2020.

Usnesení č.106/2021 
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Závěrečný účet obce za rok 2020 a závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2020 - s výhradou.
Nedostatek:Obec požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření za rok 2020 až dne 20. 7. 2020, čímž nedodržela zákonný termín (porušení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.).
Opatření: Obec o přezkoumání svého hospodaření za další rozpočtový rok požádá Krajský úřad Kraje Vysočina (popř. auditora) v termínu daném zákonem, tj. do 30. 6. běžného roku.
Termín plnění opatření: Pro rok 2021 bylo opatření splněno, obec požádala o přezkoumání hospodaření dne 8. 6. 2021. Zákonný termín bude dodržován i v dalších letech.
Zodpovídá: starosta obce

Usnesení č.107/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Dle §23 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle ustanovení §10 vyhlášky č.74/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky výjimku z nejnižšího počtu žáku v základní škole pro školní rok 2021/2022.

Usnesení č.108/2021
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Peněžní příspěvek ve výši 50.000,- kč na obnovu tornádem postižených obcí na jižní Moravě. Peněžní příspěvek bude zaslán přes transparentní účet Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, který byl pro tento účel založený.

V Lavičkách 29.6.2021

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarostka obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci