Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.2.2019, č.j. 4/2019

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.2.2019, č.j. 4/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 26.2.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáčová Šárka - tj. 7 členů ZO.
Hosté:p. Nožička Josef

Usnesení č.16/2019 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení smlouvy o vzájemné podpoře a spolupráci.
2) Schválení smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Obcí Lavičky.
3) Schválení účetní závěrky Základní školy Lavičky za rok 2018.

4) Schválení změny č.1 Územního plánu obce.
5) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Lavičky za rok 2018.
6) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2018 ve výši 47.161,00 Kč do fondu rezervního.
7) Schválení návrhu na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2018 ve výši 4.858,38 Kč do fondu rezervního.
8) Schválení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.17/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci při realizování podnikatelského záměru na pozemku č.p.541 v k. ú. Lavičky.

Usnesení č.18/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Obcí Lavičky.

Usnesení č.19/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Základní školy Lavičky za rok 2018.

Usnesení č.20/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Lavičky odborem výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí:
I. Ově ř u j e

soulad Změny č. 1 Územního plánu Lavičky s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Lavičky neshledalo žádný rozpor.

II. So u h l a s í

s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního plánu Lavičky, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

III. Vy d á v á

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Územního plánu Lavičky.

Usnesení č.21/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Mateřské školy Lavičky za rok 2018.

Usnesení č.22/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Lavičky za rok 2018 ve výši 47.161,00 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.23/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Návrh na zaúčtování zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Lavičky za rok 2018 ve výši 4.858,38 Kč do fondu rezervního.

Usnesení č.24/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Od 1.3.2019 odměny členům zastupitelstva obce za výkon funkce dle nařízení vlády č. 202/2018 sb. ze dne 4. září 2018 o výši odměn členů zastupitelstvech samosprávných celků podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č.99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.

Usnesení č.25/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2019.

V Lavičkách 26.2.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci