Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.6.2019, č.j. 7/2019

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 25.6.2019, č.j. 7/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 25.6.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.35/2019 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2018.
2) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2018 a závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2018.
3) Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky na návrh navrhovatele vlastníka pozemků v k.ú. Lavičky.
4) Schválení prodeje pozemku par. č. 2394/2 v KÚ Lavičky o výměře 419 m2.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.36/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2018.

Usnesení č.37/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Závěrečný účet obce za rok 2018 a závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad.

Usnesení č.38/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:

  1. schvaluje:
    a)pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky,
    b)obsah Změny č. 2 Územního plánu Lavičky, uvedenýpříloze č. 1 tohoto usnesení.
  1. stanoví:
    a)změna č. 2 Územního plánu Lavičky bude pořízena zkráceným postupemustanovení § 55a a násl. stavebního zákona,
    b)určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky bude Jan Havelka, zastupitel a starosta obce.

III. podmiňuje:
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky úhradou nákladu uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je Změna č. 2 Územního plánu Lavičky pořizována.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je usnesení č.38/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Lavičky zveřejněno v upravené podobě. Plné znění je pro oprávněné osoby k dispozici na Obecním úřadu obce Lavičky.

Usnesení č.39/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
prodej pozemku par. č. 2394/2 v KÚ Lavičky o výměře 419 m2 za cenu 15,-kč/m2 + úhradu za vypracování geometrického plánu.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je usnesení č.39/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Lavičky zveřejněno v upravené podobě. Plné znění je pro oprávněné osoby k dispozici na Obecním úřadu obce Lavičky.

V Lavičkách 25.6.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci