Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.12.2019, č.j. 10/2019

h2>Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 10.12.2019, č.j. 10/2019

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 10.12.2019 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Mejzlík Josef, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, Bc. Bradáčová Šárka - tj. 7 členů ZO.
Hosté: Mgr. Rybárová Magdaléna.

Usnesení č.43/2019 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení rozpočtu obce Lavičky na rok 2020.
2) Schválení finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s, Lince důvěry STŘED,z.ú, Mysliveckému spolku Mostiště na rok 2020.
3) Schválení příspěvku na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně a rekonstrukci varhan kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
4) Schválení odměny kronikářům obce Lavičky.
5) Schválení obsahu Změny č. 2 Územního plánu Lavičky
6) Návrh prodeje pozemku p. č. 2275 v k. ú. Lavičky.
7) Návrh prodeje pozemku p. č. 2553 v k. ú. Lavičky.
8) Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055297/001.
9) Schválení návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055862/003.
10) Schválení Smlouvy mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska.
11) Rozpočtové opatření č. 10/2019.

b) určení ověřovatelé zápisu z dnešního jednání jsou: Ing. Turek Pavel a Ing. Požár Roman

Usnesení č.44/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
rozpočet obce Lavičky na rok 2020.

Usnesení č.45/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
finanční příspěvek na provoz Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ve výši 15.000,-kč, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Velké Meziříčí, Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s., TJ DS Březejc, Domácí hospic Vysočina o.p.s, Raná péče Portimo o.p.s. a Mysliveckému spolku Mostiště ve výši 5.000,-kč pro každou organizaci. Lince důvěry STŘED,z.ú. 1,-kč/obyvatel obce.

Usnesení č.46/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
finanční příspěvek na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně ve výši 20.000,-kč a rekonstrukci varhan kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí ve výši 20.000,-kč.

Usnesení č.47/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
odměnu kronikářům obce Lavičky ve výši 1.000,-kč/měsíc.

Usnesení č.48/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Obsah Změny č. 2 Územního plánu LAVIČKY, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
ZO podmiňuje pořízení Změny č. 2 Územního plánu Lavičky, úhradou nákladu uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovateli této Změny Územního plánu Lavičky, na jejichž návrh a pro jejichž výhradní potřeby je Změna č. 2 Územního plánu Lavičky pořizována.

Usnesení č.49/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů neschvaluje:
záměr prodeje pozemku č.2275 v k. ú. Lavičky o výměře cca 2401 m2.

Usnesení č.50/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
záměr prodeje pozemku č.2553 v k. ú. Lavičky o výměře cca 80 m2.

Usnesení č.51/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055297/001 mezi obcí Lavičky a E.ON Distribucí, a.s.

Usnesení č.52/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055862/003 mezi obcí Lavičky a E.ON Distribucí, a.s.

Usnesení č.53/2019:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Smlouvu mezi obcí Lavičky a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďárska o zajištění projektové dokumentace pro územní řízení pro akci „Lavičky – průmyslová zóna, prodloužení vodovodu DN 100“.

Usnesení:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 10/2019.

V Lavičkách 10.12.2019

Jan Havelka
starosta obce

Drahoslava Smejkalová
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci