Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 30.10.2018, č.j. 1/2018

Usnesení z ustavující schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 30.10.2018, č.j. 1/2018


Usnesení č. 1/2018 :

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a)jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení způsobu volby zastupitelů.
2) Volba starosty.
3) Volba místostarosty.
4) Volba předsedy finančního výboru.
5) Volba předsedy kontrolního výboru.
6) Volba členů výborů.
7) Schválení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce.

b)určení ověřovatelé zápisu dnešního jednání jsou: Ing. Pavel Turek, Ing. Roman Požár
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.2/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje: Způsob volby zastupitelů - veřejný.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.3/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Starostu obce na nové volební období pana Jana Havelky.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.4/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Místostarostku obce na nové volební období paní Drahoslavu Smejkalovou.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č.5/18 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období předsedu finančního výboru Ing. Romana Požára.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.6/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období předsedu kontrolního výboru pana Václava Štěpánka.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.7/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Na nové volební období členy finančního výboru Ing. Pavla Turka a Bc. Šárku Bradáčovou a členy kontrolního výboru Ing. Josefa Mejzlíka a Ing. Jaroslava Skryju.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.8/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
Odměny členům zastupitelstva obce za výkon funkce dle nařízení vlády ze dne 11.září 2017 o výši odměn členů zastupitelstvech samosprávných celků podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.
Pro 7, proti 0 zdržel se 0


Starosta obce
Jan Havelka

Místostarosta obce
Drahoslava Smejkalová

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci