Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.6.2018, č.j. 29/2018

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Lavičky dne 26.6.2018, č.j. 29/2018

Místo konání: Zasedací místnost obce Lavičky
Zahájení zasedání dne 26.6.2018 v 19.00 hod.

Počet přítomných členů p. Havelka Jan, Ing. Turek Pavel, Ing. Požár Roman, Ing. Skryja Jaroslav, p. Smejkalová Drahoslava, p. Štěpánek Václav, p. Bradáč Jiří - tj. 7 členů ZO.

Usnesení č.159/2018 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
a) jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Schválení účetní závěrky Obce Lavičky za rok 2017.

2) Schválení závěrečného účtu obce Lavičky za rok 2017 a závěrečné zprávy o hospodaření obce za rok 2017.
3) Schválení přijetí daru pozemku par. č. 268 v k. ú. Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Lavičky.
4) Rozpočtové opatření č.8/2018.
5) Schválení žádostí o příspěvek Raná péče Portimo, o.p.s, Linka bezpečí, Asociace Radost Prostějov.
6) Schválení finančního příspěvku na provoz Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s.
7) Schválení prodeje pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018, část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) a směny na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m².
8) Schválení darovacích smluv.
9) Schválení stanovení ceny za m² pozemků „ostatní komunikace“ v areálu výstavby řadových domů, bytových domů, rodinných viladomů a rodinných domů Bella Vita.

Usnesení č.160/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
účetní závěrku Obce Lavičky za rok 2017.

Usnesení č.161/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
závěrečný účet obce za rok 2017 a závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok
2017–s výhradou.

Usnesení č.162/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
přijetí daru pozemku par. č. 268 v k. ú. Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce.

Usnesení č.163/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 8/2018.

Usnesení č.164/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů neschvaluje:
Finanční příspěvek Raná péče Portimo, o.p.s, Linka bezpečí, Asociace Radost Prostějov.

Usnesení č.165/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
finanční příspěvek na provoz Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s. ve výši 5.000,-kč.

Usnesení č.166/2018:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lavičky zveřejněn v upravené podobě. Plné znění je pro oprávněné osoby k dispozici na Obecním úřadu obce Lavičky.
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
prodej pozemků dle geometrického plánu č. 642-359/2018, část parcely 2180/2 díl "q" (182 m2) + část parcely 2180/3 díl "r"(122 m2) + část parcely 2180/4 díl "s"(103 m2) + část parcely 2180/5 díl "t"(91 m2) + část parcely 2180/6 díl "u"(159 m2) za cenu 150,-kč/m² a směnu na část parcely 2183 díl "aq" (951 m2) za část parcely 2182/2 díl "ak" (9 m2) a část parcely 2182/2 díl "ai" (766 m2) v k.ú. Lavičky s doplacením rozdílu 176 m2 za cenu 150,-kč/m².

Usnesení č.167/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
darovací smlouvy mezi Care Management Prague, s.r.o. a Obcí Lavičky.

Usnesení č.168/2018:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje:
cenu 700,-kč/m² za pozemky „ostatní komunikace“ v areálu výstavby řadových domů, bytových domů, rodinných viladomů a rodinných domů Bella Vita.

V Lavičkách 26.6.2018

Jan Havelka
starosta obce

Ing. Pavel Turek
místostarosta obce

« zpět

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020

Sobota 22. 2. 2020: Maškarní průvod v Lavičkách

Čtvrtek 30. 4. 2020: Pálení čarodějnic na výletišti

Sobota 16. 5. 2020: okresní kolo mladých hasičů ve hře Plamen

Neděle 17. 5. 2020: okresní liga v požárním útoku mladých hasičů

Pátek 29. 5. 2020: Pouťová zábava na výletišti 

Neděle 31. 5. 2020: Pouťové odpoledne se skupinou

Sobota 7. 6. 2020: Žďárská liga v požárním útoku mužů a žen

Neděle 9. 8. 2020: Pouť v Závisti ( jubilejní - 30. )

Počasí v obci