Podstránky

Galerie

Jídelníček

Dokumenty

Rozhodnutí o přijetí 2020

Publikováno 31.5.2020

K nahlédnutí zde

Úplata za předškolní vzdělávání – květen 2020

publikováno 31.5.2020  

Vážení rodiče,

Podle §6 odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuji za měsíc květen 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 25,-Kč.

V Lavičkách dne 28. 5. 2020

Mgr. Věra Havlišová
ředitelka školy

Rozhodnutí o obnovení provozu školy a jeho podmínkách

publikovano 12.05.2020

 

 

Vážení rodiče,

po projednání a dohodě se zřizovatelem, v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, jsem rozhodla o obnovení provozu mateřské školy.

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020.

 

Do středy 20. 5. 2020 si všichni rodiče vyzvednou osobní věci svého dítěte, které v MŠ zůstaly! Nevyzvednuté věci budou umístěny do igelitového pytle k následné likvidaci.

 

V souladu s ustanovením Manuálu MŠMT pro postupné otevírání škol a školských zařízení a Přílohy č. 2 – ke Směrnici pro úklidové a údržbářské práce- dezinfekční plán COVID-19 stanovuji tyto základní pravidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat bezprostředně před vstupem do školy:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

K pobytu bude dítě přijímáno jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota).

 

Rodič či doprovázející osoba dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

 

Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

 

Děti a pedagogičtí pracovníci ochranný prostředek pro zakrytí nosu a úst (dále jen rouška) v prostorách školy nosit nemusí. Pro případ potřeby přesto rodiče zajistí, aby dítě mělo v šatně v hygienicky uzavřeném obalu k dispozici takový počet roušek ( dle typu roušky), aby byla zajištěna ochrana na jeden den.

 

Rodičům či jiné doprovázející osobě bude umožněn vstup do budovy pouze s rouškou, a to na nezbytně nutnou dobu – převlékání, předání a vyzvednutí dítěte.

Cizím osobám je vstup zakázán.

 

Zaměstnanci školy budou regulovat vstup do MŠ tak, aby nedocházelo ke shromažďování více osob uvnitř budovy.

 

Za vstupními dveřmi bude umístěn dezinfekční prostředek na ruce, který musí použít všechny osoby vstupující do budovy.

 

Do MŠ je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky.

 

Rouška užívaná pro příchod dítěte do MŠ a odchod z MŠ na veřejných místech musí být uložena v šatně v uzavíratelném obalu nebo si ji rodič odnese a přinese.

 

Před vstupem do třídy si dítě za pomoci učitelky v umývárně umyje ruce za použití dezinfekčního mýdla v dávkovači (po dobu 20-30sec.) a jednorázových papírových ručníků.

 

Převážnou většinu času se dle povětrnostních podmínek budeme snažit trávit s dětmi na zahradě školy, čemuž bude přizpůsoben výběr činností, metod a forem výchovně-vzdělávací práce.

 

V případě podezření, že dítě vykazuje známky zvýšené tělesné teploty, bude mu změřena bezdotykovým teploměrem. Při hodnotě vyšší než 37,0°C nebo při zaznamenání výskytu některého jiného možného příznaku onemocnění COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou vyzvání k jeho okamžitému vyzvednutí.

 

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě s dodržováním běžných hygienických pravidel ve zvýšené míře.

 • před a po servírování jídla budou umyty a vydezinfikovány stoly

 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků; každé dítě současně s výdejem stravy obdrží svůj příbor

 • před a po výdeji stravy bude dbáno na dodržování pravidla umytí a dezinfekce rukou

 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. budou umývány v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní

 • kelímky pro pitný režim budou umyty během dne několikrát

 

Pedagogický personál bude:

 

 • zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny, respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí.

 • dohlížet na používání výhradně jednorázových kapesníků a po jejich použití vždy umytí popř. vydezinfikování rukou

 • zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy

 • zajišťovat větrání pobytových prostor čerstvým vzduchem 1 x za hodinu minimálně po dobu 5 minut

 

Dezinfekce:

 • Před obnovením provozu bude provedena důkladná dezinfekce veškerých ploch a zařízení.

 • Ve zvýšené míře, podle potřeby v průběhu dne a denně po ukončení provozu, bude prováděn úklid všech prostor a dezinfekce hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekce ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají.

 • Před přípravou lehátek na odpolední odpočinek bude dezinfikován jejich povrch, dle prostorových možností bude zajištěno umístění lehátek v rozestupech nebo střídán směr ležících dětí.

 

Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání – duben 2020

publikovano 04.05.2020

 

Vážení rodiče,

Podle §6 odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji za měsíc duben 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 0,-Kč.

 

V Lavičkách dne 30. 4. 2020

Mgr. Věra Havlišová

ředitelka školy

Informace k obnovení provozu Mateřské školy

publikovano 04.05.2020

Vážení rodiče!

Na základě manuálu k obnovení provozu škol, který stanovuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

vydaného MŠMT, zasílám aktuální informace.

1. Zmíněný manuál k dispozici zde v záložce Mateřské školy, dostupný také na webových stránkách MŠMT.

2. Žádám o vyjádření zájmu o docházku vašeho dítěte do MŠ, které mi zašlete emailem nebo sdělte telefonicky do 7. 5. 2020

V kladném případě prosím o výběr termínu, který upřednostňujete:

a) od 18. 5. 2020

b) od 25. 5. 2020

3. Konečný termín obnovení provozu bude stanoven po dohodě se zřizovatelem

a zajištění stanovených podmínek a pravidel ze strany MŠ.

4. V současné době sestavujeme konkrétní informace týkající se provozu MŠ, organizace a hygienických opatření, o kterých budete včas informováni.

5. Po obnovení provozu MŠ zaniká zákonnému zástupci nárok na vyplácení dávek OČR.

V Lavičkách dne 4. 5. 2020 Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení

Manuál k obnovení provozu škol

Čestné prohlasení

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

publikovano 12.04.2020

Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace

Lavičky 91, 594 01 Velké Meziříčí

 

 ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Na základě pokynů k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 a po dohodě se zřizovatelem stanovuje ředitelka školy termín a pravidla pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Lavičky, příspěvkové organizace.

Dokumenty k zápisu :

PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PDFKriteria-pro-prijimani76689

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DOC - Zadost-o-prijeti-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

II. Termín pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je období od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020, tzn., že žádosti mohou zákonní zástupci doručovat v celém průběhu těchto dvou týdnů.

III. Dokumenty nutné k zápisu

1) vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“

- formulář k dispozici na webu obce Lavičky, popř. po telefonické domluvě k vyzvednutí v MŠ

2) kopie OČKOVACÍHO PRŮKAZUnebo POTVRZENÍ od praktického lékaře s odůvodněním neprovedeného očkování

▪ Potvrzení o řádném očkování v současné situaci neprovádí praktický lékař, nýbrž zákonný zástupce čestným prohlášením, které je součástí ŽÁDOSTI… a doložením kopie očkovacího průkazu.

▪V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

IV. Způsob doručení žádosti:

a) do datové schránky školy –ID cniu44k

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

-ms.lavicky@tiscali.cz

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z ostatních uvedených způsobů.

c) poštou -Mateřská škola Lavičky, příspěvková organizace

Lavičky 91

594 01 Velké Meziříčí

d) osobní podání ve škole -termín podání musí být předem dohodnut e-mailem nebo telefonicky

-566 523 446 , 731 615 737, popř. 604 543 015

V. Organizace zápisu

Každému žadateli budou e-mailem (nutno uvést v žádosti) zaslány tiskopisy:

Přidělení registračního čísla -na jeho základě budou zveřejněny výsledky řízení

Výzva k nahlédnutí do spisu -pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Souhlas zákonného zástupce -doplněný a podepsaný tiskopis nutno doručit do MŠ vámi zvoleným způsobem (datovou schránkou, poštou, vhozením do poštovní schránky u MŠ, oskenovamé e-mailem, po domluvě osobně)

Všichni příjemci výše zmíněných dokumentů odešlou zpět potvrzovací e-mail o jeho přijetí.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole- okno vedle vstupních dveří a na webových stránkách obce www.obec-lavicky.cz.

Předpokládaný termín zveřejnění je 1. 6. 2020.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci jako doporučenou zásilku nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti. Po dohodě se zákonným zástupcem lze realizovat osobní předání.

 

Děti se přijímají k 1. 9. 2020 tak, aby byla kapacita mateřské školy plně obsazena.

Od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání  je vázána na školní rok následující po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do zahájení povinné školní docházky.

 

Z důvodu nestability současné situace, může docházet k aktualizaci uvedených pravidel a postupů, proto sledujte webové stránky obce.

V Lavičkách dne 8. 4. 2020 Mgr. Věra Havlišová, ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání – březen 2020

Punlikováno 30.3.2020

Vážení rodiče,

Podle §6 odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji za měsíc březen 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 35,-Kč. Tato částka je stanovena jako poměrná část základní částky úplaty za předškolní vzdělávání dle Směrnice č.2/2011,v platném znění, vydané Mateřskou školou Lavičky, příspěvkovou organizací, zastoupenou ředitelkou Mgr. Věrou Havlišovou.

 

V Lavičkách dne 27. 3. 2020

Mgr. Věra Havlišová

ředitelka školy

Aktuálně

publikováno 13.3.2020

Vážení rodiče,

 

na základě opatření Ministerstva zdravotnictví a následného usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu oznamuji, že po dohodě se zřizovatelem, v souladu s § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, jsem rozhodla o

přerušení provozu Mateřské školy od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání.

 

Děkuji za pochopení.
Mgr. Věra Havlišová – ředitelka školy

 

Doporučení pro rodiče

publikováno 25.3.2020

Vážení rodiče,

v žádném případě vás v této komplikované době nechci zahlcovat dalšími povinnostmi, ale cítím potřebu reagovat na nastalou situaci a možná přispět k organizaci a smysluplnému využití času, který teď trávíte se svými dětmi.

 

Nabízím touto cestou odkazy na dětské stránky tvoření, básniček, pracovních listů k vytištění, písniček, které vy už možná znáte a využíváte.

 

Doporučuji vám, abyste i v těchto dnech dodržovali „zajetý“ režim dne, na který jsou děti zvyklé. Především biologické rozložení dne – čas vstávání, čas spaní, čas jídla.

 

Doporučuji také, abyste dětem čas strávený před TV nebo PC měřili dle dohodnutých pravidel. Hrajte společně společenské hry, čtěte si pohádky, příběhy a o nich si potom povídejte, skládejte s dětmi puzzle, stavte z kostek nebo jiných konstruktivních stavebnic. Najděte si prostor na rozehrání námětových her – děti vám mohou pomoci v kuchyni, v dílně, na zahradě… a rázem máte hru „Na kuchaře“, „Na domácnost“, „Na zahradníka“,

Na restauraci“, „Na montéra“ … To vše je velmi přínosné pro jejich přirozený vývoj a rozvoj všech potřebných kompetencí. A hlavně! Nezapomeňte na denní dávku čerstvého vzduchu v souladu s doporučením vlády ČR! Nejbezpečnější je vlastní zahrada, ale využít můžete i blízkost přírody! Využijte možnosti, které vám okolí skýtá. V přírodě budete sami a je zde spousta možností, jak své děti zabavit – pozorování, vyhledávání a pojmenování stromů, květin, zvířat…, sestavování obrazců z nasbíraných přírodnin, slalom mezi stromy, tvoření mechových domečků v kořenech stromů s využitím přírodnin…

 

Dětem můžete založit portfolio (složky, krabici, tašku…), kam si budou své splněné úkoly, obrázky či výtvory ukládat a až se opět v mateřské škole sejdeme, mohou je přinést ukázat.

 

Informace pro předškoláky: Pokud by děti měly zájem pokračovat v plnění úkolů v pracovních sešitech „Kuliferda“, můžete si je v MŠ vyzvednout. To bude možné v pátek

27. 3. 2020 od 8:00 do 12:00hod. Individuálně lze dohodnout jiný termín.

 

Pokud budete cokoliv potřebovat, jsem ve stálém spojení přes email. Jelikož nebudu v MŠ přítomna denně, můžete mě v neodkladných záležitostech kontaktovat i na tel. č. 604 543 015.

Tato nepříjemná doba má i svou pozitivní stránku a tou je čas strávený se svými dětmi!!!

Myslím na ně, na vás všechny, abychom tuto nepříznivou dobu všichni ve zdraví ustáli.

S pozdravem,

Věra Havlišová☺

 

 

Zajímavé a inspirativní odkazy:

 

https://www.tonda-obal.cz/

 

https://carujeme.cz/domaci-modelina-za-par-korun-vydrzi-6-mesicu-a-da-se-snist/

 

http://www.predskolaci.cz/

 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/tvorime-s-detmi-3

 

https://www.tvorivedeti.cz/

 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

 

https://tvorive.estranky.cz/clanky/tvoreni-s-detmi/

 

 

Aktuální dokumenty

Informace k nouzovému stavu 

priloha_762584667_0_Informace k nouzovému stavu

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol 

priloha_761688938_0_Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol (2)

.

Mateřská školka Lavičky - představení

Mateřskou školu jako turisté nenajdete, je schována na konci slepé uličky v horní části obce. O to lépe se tam děti cítí. Tato jednopatrová budova má kapacitu 27 dětí a navštěvují ji dětí především z Laviček a Závisti, také z Hrbova, Svařenova a Frankova Zhořce, výjimkou není ani Netín a Velké Meziříčí. Škola byla vybudována v akci "Z" a předána tehdy MNV Velké Meziříčí do správy tehdejšího JZD 8.března Lavičky se sídlem v Netíně. Byla uvedena do provozu 18.2.1982 . Od té doby prošel interiér budovy i její okolí nejednou modernizací. Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada vybavená rozmanitým zařízením podporující nejen pohybový rozvoj dětí. Součástí budovy byl služební byt, který byl přebudován na jídelnu zabezpečující školní a závodní stravování také pro žáky a zaměstnance Základní školy Lavičky. 

 

aktuální jidelníček
 

co se děje ve školce - galerie
 

dokumenty
     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Obecní úřad Lavičky

Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí

E: obecniurad@obec-lavicky.cz
T: +420 566 522 763

Úřední hodiny: ÚT 19-21h

Kalendář akcí na rok 2020/2021

V roce 2020 se toho mnoho, co bylo plánováno, neudálo.
Díky stále panující nejistotě, se neplánuje ani nic v roce 2021.

Doufejme, že s příchodem jara to Covid zabalí a mi to rozbalíme...

Počasí v obci